کد خبر ۳۹۵۰۵ انتشار : ۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۴

برخی مکانهای قدیمی قم شرایطی مانند پلاسکو را دارند

مهدی فراهانی معاون اورژانس ۱۱۵ قم با انتشار یادداشتی توجه اصحاب رسانه را به خطرات بالقوه موجود در برخی اماکن استان قم که مشکلاتی مانند ساختمان پلاسکو را دارند جلب کرد.

اصحاب رسانه و جراید و مطبوعات و دلسوزان……

چندجمله ای ازحقیر بعنوان اولا شهروندی مطلع ازوضعیت کنونی شهرمان از منظرحوادث وبحران به استناداسناد و بعدبه عنوان فردی که سالها و ماهها و روزانه درماموریتهای مشترکمان با آتش نشانی شاهدچالش ها وتاخیرها و….بوده وهستیم

اخیرا وبعداز حادثه تهران روایتهای مختلف مبنی بر ایمن ویا ناایمن بودن فلان ساختمان ومجتمع و…..دیده وشنیده میشود……..

ما مطلعین در حوزه بحران وحوادث استان( بویژه اتش نشانی واورژانس) که روزانه با انواع واقسام حوادث دراستان سروکارداریم ودیده ایم و دراین صحنه ها حاضرشده ایم ازشما خواهش داریم که ایام وشرایط خاص وتلخ وناگوار این روزهای پلاسکو شما را درمقام پیگیری این مطالبه به حق مردم شهرمان سوق دهد…..

مازیاد وفراوان گفته ایم زیادزیاد…….

دوستان عزیز اورژانس واتش نشانی بویژه بارها گفته اند که:::

پارکینگ طبقاتی حرم مطهر  نیازشدید به حضوراتش نشانی واورژانس دارد وخطردرکمین هست ……

مترو واحتمالا مونوریل  قم تاکنون پیوست دستگاههای امدادی ازجمله اورژانس واتش نشانی رانداشته و ندارد و…….

ممنوعیت ترددبرای خودروهای امدادی ویا ایجادشرایط خاص برای تردد دراطراف حرم مطهر باتوجه به وجود چند وچندین بازارچه وپاساژها و…. و نیز داخل حرم مطهر(بااون حجم از زائر وحضورومناسبتها و…) و پروژه های جدید درراستای توسعه حرم مطهر زنگ خطر بسیاربسیارجدی هست که نیازشدید  به ایجادجایگاه اختصاصی برای اورژانس واتش نشانی میباشدو……….

برخی مکانهای قدیمی استان ما شرایط نزدیک به پلاسکو داریم  واگراتفاقی رخ دهد خودروی اتش نشانی واورژانس حتی امکان تردد ندارد واین مشکل روزانه اورژانس واتش نشانی درماموریتهای عادی هست چه برسد به بحران و…..بازارقم-تیمچه قم و…..

شهرکهای ومجتمعهای صنعتی قم-مکانهای اختصاصی مبل ولباس و…. نیاز به یک بازبینی ونیازسنجی درخصوص استقرار ایستگاههای  اورژانس و آتش نشانی دارند درحال حاضر نوعی استفاده غلط ازاورژانس و آتش نشانی درشهرکها میشود وظرفیت واجب شهر و جاده را به شهرک میکشانند واگر حادثه ای شبیه درشهر وجاده باشد……..

درشهر وشهرک پردیسان واینگونه ساخت وساز پیچیده و اقماری و…….درکجای این پروژه ها مسولین مرتبط و استانی پیش بینی استقرار وحضور اورژانس واتش نشانی راکرده اند؟؟؟

وچندین وچند نمونه دیگر دراستان که روزانه اورژانس واتش نشانی با ان مصداقی درگیر هست وحتی درماموریتهای عادی وسبک چالش زا ودردسر فراوان برای ما دستگاههای امدادی رقم میزند وهمیشه ما نگران شرایط خاص بوده وهستیم  وهرچه بگوییم !!!!

امیدواریم ازاثاراین اتفاق ناگوار وتلخ اولا: توجه و شناخت وحمایت بیش از پیش روحی وروانی ازپرسنل خدوم وزحمتکش وپرتلاش وبی ادعای اتش نشانی واورژانس باشد وازطرفی نگاه ویژه ودقیقتری به وضعیت وبافت شهری ونیازسنجی درخصوص کمبود فضای فیزیکی وتجهیزات حیاتی دودستگاه مهم اورژانس واتش نشانی……

والبته تغییردررفتار وفرهنگ مردم عزیزمان درمواجهه با حوادث و به ویژه ایجاد بسترمناسب تردد خودروهای امدادی ونیزدرصحنه هم ایجادفضای مناسب برای کارنیروهای امدادی بجای مداخله وفیلم وعکس و…‌.

دوستان شما ازمسولین استان برای مردم  بخواهید….

 مهدی فراهانی -قم

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com