کد خبر ۴۱۴۱۸ انتشار : ۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۷

فیلم کامل نخستین نشست خبری روحانی پس از پیروزی در انتخابات

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com