کد خبر ۴۱۵۸۰ انتشار : ۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۶

مهران مدیری خطاب به دولتمردان: به وعده‌هایتان عمل کنید!

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com