کد خبر ۴۲۱۹۲ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۰

نشست خبری مدیر اجرایی مسجد اعظم با اصحاب رسانه قم

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com