کد خبر ۴۳۶۵۶ انتشار : ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۴۹

تشییع ۴ شهید لشگر فاطمیون

عکاس : محمد علی مریزاد
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com