کد خبر ۴۴۹۱۳ انتشار : ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۶

کدام دختر امام خمینی کودتاچی بود؟

در منزل ما امام آبگوشت دوست داشتند و بیشتر ناهارها غذا آبگوشت بود و من آبگوشت دوست نداشتم و چند وقتی که گذشت یک روزی گوشت کوبیده در دست من بود و امام هم وضو گرفته بودند و می آمدند بالا در منزل قم.
سرویس سیاسی فردا: سیده زهرا مصطفوی خمینی در پاسخ به این سوال رادیو گفتگو که «حضرت امام به شما کودتاچی می گفتند چرا؟» گفت:
زهرا مصطفوی
همیشه نمی گفتند ولی علتش این بود که در منزل ما امام آبگوشت دوست داشتند و بیشتر ناهارها غذا آبگوشت بود و من آبگوشت دوست نداشتم و چند وقتی که گذشت یک روزی گوشت کوبیده در دست من بود و امام هم وضو گرفته بودند و می آمدند بالا در منزل قم. من ناراحت بودم از اینکه باید آبگوشت بخورم و گوشت کوبیده را پرت کردم گوشت کوبیده به دیوار چسبید و بشقاب پرت شد و به امام گفتم چه دلیلی دارد شما که بزرگتر هستید و ما همیشه باید آبگوشت بخوریم ما چند نفریم در منزل خب همه نظر بدهند که هر روز ناهار چی بخوریم. ایشان هیچ چیزی به من نگفتند و بعد به مادرم گفته بودند که هر روز بچه ها را جمع کن و هر روز غذا را به سلیقه یک نفر انتخاب کن. خب این عدالت بود و من از بچگی منطقی بودم و بعد به من گفتند که تو کودتا کردی و مادرم به من گفتند که حاج آقا به شما می گویند کودتاچی.
منبع: جماران
برچسب ها :قم
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com