کد خبر ۴۵۳۱۰ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۵۵

اشك مادر شهيد از بی تفاوتی مسئولين استان قم

تصویر بردار : محمد رفیعی موحد ؛ تدوین : سعید آقایی
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com