کد خبر ۴۵۶۲۰ انتشار : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۸

توسعه صنعتی به قیمت زندگی ساکنان بومی در قم

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com