کد خبر ۴۵۶۲۰ انتشار : ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۰

توسعه صنعتی به قیمت زندگی ساکنان بومی در قم

تصویر بردار : محمد رفیعی موحد ؛ تدوین : سعید آقایی
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com