کد خبر ۴۶۰۶۳ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۰

رئیس جهاد کشاورزی قم : گفتم ، نگفتم ...

تصویر بردار : محمد رفیعی موحد ؛ تدوین : سعید آقایی
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com