کد خبر ۴۶۰۶۳ انتشار : ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۷

رئیس جهاد کشاورزی قم : گفتم ، نگفتم ...

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com