کد خبر ۴۶۵۳۰ انتشار : ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۵۵

گفتگویی اختصاصی خبر قم با پدر شهید حججی

تصویر بردار : محمد رفیعی موحد تدوین : سعید آقایی
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com