کد خبر ۴۶۶۸۲ انتشار : ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۲

انفجار مسافرخانه ای در قم با پنج کشته

عکس : محمد علی جلالی
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com