کد خبر ۴۷۱۳۹ انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۹

عزاداری امام حسین(ع) در هیئت خادم الرضا(ع) قم

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com