کد خبر ۴۷۱۴۲ انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۹

وقوع آتش سوزی در انبار چوب

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com