کد خبر ۴۸۷۷۰ انتشار : ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۱

ترافیک مسیرهای منتهی به مهران و پایانه مرزی

ترافیک مسیرهای منتهی به مهران و پایانه مرزی باعث شده است عده ای از مردم این مسیر را پیاده طی کنند.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com