کد خبر ۵۰۱۷۲ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۶

مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله بهاء الدینی

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com