کد خبر ۵۰۴۸۰ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۶

ارائه دستگاه کارتخوان توسط بانک مهر اقتصاد

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com