کد خبر ۵۲۴۳۰ انتشار : ۲۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۵

نشست خبری پذیرش جامعه الزهرا در سال تحصیلی 98-97

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com