کد خبر ۵۶۰۳۸ انتشار : ۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۱

روز نخست نشست هم‌اندیشی علم دینی

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com