کد خبر ۵۸۲۶۴ انتشار : ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۰

نشست خبری مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان قم با موضوع جشنواره ملی شعر رضوی

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com