کد خبر ۵۸۴۴۲ انتشار : ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۶

نشست خبری همایش دانش موضوعی_تربیتی ؛ آموزش دینی و قرآن ابتدایی

عکاس: محمد علی مریزاد
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com