کد خبر ۶۰۵۷۳ انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۵۷

ریزش ایستگاه خط متروی قم

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com