کد خبر ۶۱۲۵۲ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۶

نشست خبری دستاورد های هفته فرهنگی قم در لبنان

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com