کد خبر ۶۱۶۱۹ انتشار : ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۲

تصاویر هوایی از حضور مردم قم در روز جهانی قدس

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com