کد خبر ۶۱۸۶۸ انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۶

ریزش میدان مطهری در اثر انفجار

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com