کد خبر ۶۵۹۰۷ انتشار : ۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۳

گزارش تصویری از آخرین شب هیئت هنر و رسانه

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com