کد خبر ۶۹۴۳۵ انتشار : ۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۲

گزارش تصویری نشست خبری فرمانده ناجا

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com