کد خبر ۷۰۹۶۸ انتشار : ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۴

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد قم

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com