کد خبر ۷۱۴۱۳ انتشار : ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۵

مرحله شفاهی آزمون سراسری قرآن کریم امروز پنج شنبه در مجموعه آموزشی هدایتی قم در حال برگزاری می باشد

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com