کد خبر ۷۴۰۱۶ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۸
شکایت بیمارستان مادر از خبرقم (قم نا)

وقتی به جای پاسخگویی و روشنگری، راه شکایت را در پیش می‌گیرند

به دنبال انتشار ویدئویی از گزارش های مردمی از بیمارستان مادر، مالک این بیمارستان به جای پاسخگو بودن به افکار عمومی، جهت به دست آوردن هویت و مشخصات فرد ارسال کننده گزارش مذکور، اقدام به شکایت قضائی از این سایت خبری نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، به دنبال انتشار ویدئویی از گزارش های مردمی با عنوان تخریب بخشی از محوطه بیمارستان مادر پس از ساخت، مالک این بیمارستان به جای پاسخگو بودن به افکار عمومی، جهت به دست آوردن هویت و مشخصات فرد ارسال کننده گزارش مذکور، اقدام به شکایت قضائی از این سایت خبری نمود.

فارغ از مباحث حقوقی و عدم صحت اتهام وارده این سوال مطرح می شود که زمانی که درج یک گزارش مردمی از محیطی با کارکرد عمومی همچون بیمارستان موجب بروز شکایت قضائی می شود؛ آیا امکان تحقق رسالت یک خبرنگار به عنوان تریبون مطالبات مردمی وجود دارد؟ اگر با نشر هر گزارش مردمی، مقامات و مسئولین به جای پاسخگویی، به دنبال منبع خبری باشند و بخواهند رسانه‌ها را مجبور افشای هویت ارسال کنندگان خبرها کنند؛ این موضوع باعث نمی‌شود که دیگر هیچ شهروندی به رسانه‌ها کمک نکند!؟ در این شرایط آیا می‌توان در جامعه به دنبال شفافیت بود!؟
نقدناپذیری و کاهش آستانه تحمل برخی از مسئولین و گاهاً افراد حقیقی و فرهنگ علاقه مندی این طیف ها به فرهنگ مدح و تملق که بدترین آسیب اجتماعی و پدیده مضمومی است، مهمترین چالشی است که دامن رسانه ها را گرفته و مسئولان و افراد مورد خطاب بجای پاسخگویی، جوابیه و روشنگری راه شکایت و اعمال فشار را در پیش می گیرند.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com