کد خبر ۷۹۷۶۹ انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۲

گزارش تصویری خروش مردم قم در حمایت از اقتدار و امنیت کشور

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com