کد خبر ۸۳۳۰۴ انتشار : ۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۵۴

تصویری از داخل ICU محل قرنطینه بیماران کرونا در قم

تصویری از داخل ICU بیمارستان کامکار قم، محل قرنطینه بیماران کرونا را مشاهده کنید.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com