کد خبر ۸۳۹۶۴ انتشار : ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۱
مجمع استانی سازمان های مردم نهاد جوانان استا قم

تشکیل کارگروه 9 نفره سازمانهای مردم نهاد جوانان قم در مقابله با ویروس کرونا

حمیدرضا جلیلی رئیس مجمع سازمانهای مردم نهاد جوانان استان قم از تشکیل کارگروه 9 نفزه جهت مقابله یا ویروس کرونا با هماهنگی مرکز بهداشت خبر داد.
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com