کد خبر ۸۶۸۶۲ انتشار : ۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۸

پاسداشت «روز قدس» در حیاط یکی از مساجد قم

https://t.me/qomna_com

https://www.instagram.com/qomna_com/

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com