تشريف فرمائی شما را به صفحه تماس با پایگاه اطلاع رسانی خبر قم خوش آمد می گوئيم
چنانچه علاقمنديد برای دست اندرکاران اين سايت خبری، مقالات، اخبار ، پيام يا پيشنهادی ارسال نمائيد ، می توانید از طریق باکس زیر یا ایمیل Qomna.news@Gmail.comاقدام نمایید.

مدیر مسئول: محمد حسین همتی نژاد
تلفن: 37833078-025
آدرس دفتر : قم خیابان شهداء ، کوچه 21 ،فرعی اول سمت راست پلاک 50
رایانامه سردبیر : Qomna.news@Gmail.com