ادارات و سازمان های استان قم
آب و فاضلابآب و فاضلاب روستايي آب منطقه اياستاندارد و تحقيقات صنعتيآزمایشگاه فنی و مکانیک خاکسازمان امور مالیاتیآموزشگاه هاي فني و حرفه ايآموزش وپرورشانتقال خوناوقاف و امور خيريهبازرسی کل استان قمبنياد مسكن قمبنياد شهيد و امور ايثارگرانبنیاد ملی نخبگانبيمه خدمات درمانيپارک علم و فناوریپخش فرآورده های نفتی پزشكي قانونيپست استان قمتامين اجتماعي استان قممديريت درمان تامين اجتماعيدفتر تبليغات اسلاميتربيت بدنيتعاون، كار و رفاه اجتماعيتوزيع نيروي برقثبت احوالثبت اسناد و املاك حج و زيارتحوزه هنري استان قمحمل و نقل و پایانه هاجهاد كشاورزيجهاد دانشگاهي استان قمدادگستری استان قمدامپزشکی استان قمدانشگاه آزاد اسلامي قمدانشگاه قمدانشگاه تهران پردیس قمدانشگاه حضرت معصومهدانشکده صدا و سیمادانشگاه صنعتی قمدانشگاه علمي كاربرديراه و شهرسازی استان قمزندان ها و اقدامات تاميني تربيتيشهرداری قمشهرک های صنعتیدانشگاه قرآن و حديثفرهنگ و ارشاد اسلاميکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانكتابخانه های عمومیکشاورزی و منابع طبیعیكمیته امداد امام خمینی(ره)شرکت گاز استان قمگمرکات استان قممنطقه ویژه اقتصادی سلفچگانمیراث فرهنگی و گردشگرینظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعينظام مهندسي ساختماننظام مهندسی معدننوسازی ، توسعه و تجهیز مدارسهواشناسی استان قم