کد خبر ۵۱۷۵۸ انتشار : ۱۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۶

راهپیمایی اعتراض آمیز مردم قم در محکومیت آشوب ها و اغتشاشات کشور

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com