کد خبر ۵۷۹۸۷ انتشار : ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۱
عضو شورای اسلامی شهر قم:

شهر قم از نظر شهرسازی مشکلات بسيار زياد دارد/ شفاف سازی اخذ عوارض از اهم برنامه‌های شورای پنجم است

زين العابدين قراچورلو عضو کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر با اشاره به تعرفههاي شهرداري قم، اظهار داشت: شوراي پنجم به سمتي خواهد رفت که هر اندازه که ميشود تعرفه را ساده و قابلفهم کنيم و مخاطب بداند چقدر و بابت چه چيزي هزينه ميکند که اين کار بهوسيله ارتباط مستقيم با مردم خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، عضو کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر قم با اشاره به اهميت توجه به شفاف سازي اخذ عوارض‌ها افزود: سازگاري عوارض با وضعيت اقتصادي مردم هر منطقه بسيار مهم است چراکه بازدهي سرمايهگذاري در هر منطقه يکسان نيست. مطلب ديگر ضوابط هم شهرسازي است که بايد اعلام شود و مردم در جريان قرار بگيرد.
وي با بيان اينکه دو مقوله تعرفه با شهرسازي غيرقابلتفکيک است، گفت: اگر بخواهيم شهري بر مبناي معماري ساخته شود بايد ابتدا مبناي شهرسازي آن را مشاهده کنيم، يک شهرسازي خوب به ما اجازه ميدهد که در بحث تعرفه تصميمگيري خوبي کنيم.
قراچورلو بيان کرد: شهر قم از نظر زيرساختي و شهرسازي مشکلات بسياري دارد و يکي از شهرهايي است که مشکلاتي همچون زلزله و سيل آن را تهديد ميکند.
عضو شوراي اسلامي شهر قم، خاطرنشان کرد: يکي از ابزارهايي که ميتواند در هنگام بحران به ما کمک کند بحث شهرسازي از منظر شوارع، زيرسازي و استحکام است که با اين روش ميتوان ميزباني خسارات را کاهش داد.
وي در مورد موضوع منطقه محوري اذعان کرد: مناطق براي آنکه بتوانند فعاليت خوبي داشته باشد بهصورت منطقه محوري اداره شوند اما به اين شرط که هزينهها را به عهده منطقه نگذاريم و هزينهها بايد منطبق با درآمد باشد.
خزانه دار شوراي پنجم ادامه داد: ويژگي منطقه محوري اين است که مديري که با مردم ارتباط بيشتري دارد ميتواند بهتر تصميم بگيرد و مردم منطقه بايد اختيارات بسيار زيادي داشته باشد که متناسب با آن منطقه باشد.

سعید آقایی//

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com