کد خبر ۶۱۶۹۶ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۴

اعتراض مردم قم به لایحه FATF مقابل دفتر رئیس مجلس

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com