کد خبر ۶۷۵۰۴ انتشار : ۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۲

رونمایی از ضریح 72 تن در قم

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com