کد خبر ۷۹۸۴۷ انتشار : ۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۹

دیدار اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره رسانه ای ابوذر بسیج رسانه قم با حضرت آیت الله علوی گرگانی

شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com