کد خبر ۴۸۷۰۶ انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۱۸

تحصیل کودکان افغان در قم

پس از فرمان مقام معظم رهبری بر حق بهره مندی از تحصیل برای کودکان اتباع خارجی در ایران و بر اساس منشورحقوق شهروندی ،حق تحصیل برای همه شهروندان ولو اتباع خارجی به رسمیت شناخته شده است.
برچسب ها :سال تحصیلی
شماره پیامک قم نا: 50001717150598رایانامه: info@Qumna.com